میکرو هدفمندی در ایجاد یک لیست پخش(Playlist)

میکرو هدفمندی در ایجاد یک لیست پخش(Playlist)
اگر به دنبال آن هستید که لیست پخش تا دیالوگ درستی بین شما و مخاطبانتان...