دسترسی‌پذیری چیست و چرا باید به آن توجه کنیم؟

دسترسی‌پذیری چیست و چرا باید به آن توجه کنیم؟
طراحی دسترسی‌پذیری در دنیای دیجیتال، این است که تجربه‌کاربری را برای ه...