تست کاربردپذیری چیست و چرا در طراحی محصول مفید است؟

تست کاربردپذیری چیست و چرا در طراحی محصول مفید است؟
تست کاربردپذیری آزمونی است که از کاربران واقعی هنگام استفاده کردن از ی...